ინტერვიუ

ინტერვიუ

ინტერვიუს სექციაში მკითხველი გაეცნობა ცნობილ ქართველ და უცხოელ ინტელექტუალებთან ინტერვიუებს. 

გაზიარება: